Scroll Top

HANDELSVOORWAARDEN

Ingangsdatum

De Ingangsdatum van deze Commerciële Voorwaarden is 1 januari 2014.

Deze Commerciële Voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten of eerdere versies van deze Commerciële Voorwaarden tussen u en Qardio voor het gebruik van de Diensten.

Deze "Commerciële voorwaarden" zijn van toepassing op onze commerciële transacties met u, met inbegrip van uw aankoop van een premium of andere betaalde dienst van ons, uw aankoop van een product van de Qardio Market ("Market") of de verwerving of inwisseling van een cadeaubon, activeringscode of coupon. We verwijzen naar elke dienst of product dat we op de Markt verkopen als een "Product".

U dient deze Commerciële voorwaarden zorgvuldig door te lezen om uw rechten en verantwoordelijkheden te begrijpen, aangezien deze Commerciële voorwaarden een contract vormen tussen u en Qardio of het aan Qardio gelieerde bedrijf of de wederverkoper van wie u het Product koopt, of een cadeaubon of coupon verwerft of inwisselt.

Door een Product te kopen of een cadeaubon of coupon te ontvangen, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze Commerciële voorwaarden.

We kunnen deze Commerciële voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. De Commerciële voorwaarden die op onze site worden gepubliceerd op het moment dat je een nieuw Product koopt, of een cadeaubon, activeringscode of coupon verwerft of inwisselt, zijn van toepassing op je transactie (een "Commerciële transactie").

Zorg ervoor dat u deze Commerciële Voorwaarden doorleest voordat u een Commerciële Transactie afsluit.

Betaling van vergoedingen; belastingen

Wanneer u ervoor kiest een Product te kopen en een betalingswijze invoert, stemt u er met ons mee in dat: (i) u zult voldoen aan uw verplichting om het Product te betalen op de datum waarop de betaling verschuldigd is; (ii) alle betalingsinformatie die u verstrekt waarheidsgetrouw en accuraat is; (iii) u gemachtigd bent om de betalingsmethode die u verstrekt te gebruiken; (iv) wij toestemming hebben om de betalingsinformatie en -methode te bewaren, inclusief alle ingediende debet- en creditcardinformatie, die is ingediend door u en uw bank of het toepasselijke betalingsnetwerk; en (v) wij gemachtigd zijn om het Product bij u in rekening te brengen met behulp van de vastgestelde betalingsmethode en de door u verstrekte informatie die is opgeslagen in uw account vanaf de toepasselijke datum voor betaling. Uw betalingswaarborgen en onze rechten om de betaling te innen, omvatten ook uw eventuele verplichting om belastingen of leveringskosten te betalen die van toepassing zijn op het Product dat u koopt. Daarnaast stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor eventuele terugboekingskosten voor creditcards en alle redelijke incassokosten die wij maken als gevolg van uw verzuim om tijdig te betalen.

U stemt ermee in de kosten voor het Product te betalen in de valuta die Qardio heeft gespecificeerd wanneer u de Commerciële Transactie aangaat en aanvaardt alle risico's die verbonden zijn aan waardeveranderingen in de valuta ten opzichte van andere valuta. De gespecificeerde kosten voor een Product kunnen bepaalde belastingen en leveringskosten of soortgelijke kosten omvatten die van toepassing zijn op uw aankoop. Als een belasting of toeslag die van toepassing is op een aankoop niet door ons in rekening wordt gebracht, erkent u dat u als enige verantwoordelijk bent voor het betalen van de belasting of andere toeslag, zoals een toeslag voor een aankoop onder rembours, indien rembours beschikbaar is.

Onze prijzen voor een Product zijn exclusief kosten van derden die je maakt in verband met het gebruik van een Product, inclusief, maar niet beperkt tot, kosten in rekening gebracht door je internetprovider, kosten van een draadloze provider voor datadiensten en eventuele andere toepassingen of diensten van derden waarmee je het Product kunt gebruiken; je bent zelf verantwoordelijk voor het selecteren en beheren van deze andere diensten en het betalen van de kosten voor dergelijke diensten.

Veranderingen in vergoedingen

We kunnen de prijs van een Product of het abonnementsgeld voor een Service van tijd tot tijd wijzigen, en nieuwe vergoedingen en kosten toevoegen voor bepaalde functies of om een wijziging in zakelijke of wettelijke regels te weerspiegelen, maar we sturen vooraf een kennisgeving van deze wijzigingen per e-mail naar het adres in uw accountgegevens. Elke verhoging van de kosten voor hetzelfde Product is pas van toepassing na afloop van uw op dat moment lopende factureringscyclus, tenzij specifiek anders vermeld in onze kennisgeving aan u, en wordt niet eerder van kracht dan de eerstvolgende keer dat u voor dat Product moet betalen. Als u niet akkoord gaat met het betalen van de nieuwe prijs of andere van toepassing zijnde kosten, kunt u ervoor kiezen het productabonnement niet te verlengen voordat de prijswijziging van kracht wordt. Zie "Annulering" hieronder voor informatie over hoe u een productabonnement moet annuleren.

Autorenewal

Qardio accepteert bepaalde debet- en creditcards en andere vormen van contante betaling als betaalmethoden (elk, een "Geaccepteerde Betaalmethode") voor Producten, met inachtneming van de procedures en regels in deze Algemene Voorwaarden. Geaccepteerde Betaalmethoden kunnen per land en per Product verschillen en kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer u een aankoop doet met een Geaccepteerde Betaalmethode, worden de kosten voor uw Product gefactureerd op de datum van uw aankoop of, voor Producten die niet worden geleverd of beschikbaar worden gesteld op de datum van aankoop, wanneer uw Product wordt verzonden of voor u beschikbaar wordt, zoals hieronder beschreven. Als u een Product of een abonnement voor een Product koopt dat automatisch wordt verlengd, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks, gaat u ermee akkoord dat wij uw Geaccepteerde Betaalmethode verwerken bij elke maandelijkse, jaarlijkse of andere verlengingstermijn (op basis van de toepasselijke factureringscyclus), op de kalenderdag die overeenkomt met de aanvang van uw Product of Productabonnement, zoals van toepassing. Daarnaast stemt u ermee in dat wij toestemming hebben om de door u verstrekte betalingsgegevens te bewaren en/of te delen met financiële instellingen en betalingsverwerkers (met inbegrip van instellingen of bedrijven die wij in de toekomst inschakelen) om uw aankoop te verwerken. Als uw product of productabonnement is begonnen op een dag die niet in een volgende maand valt (uw service is bijvoorbeeld begonnen op 30 januari en er is geen 30 februari), dan verwerkt Qardio uw betaling op de laatste dag van die maand. (Dit is wat we bedoelen met betalen op basis van automatische vernieuwing.) Zie hieronder voor informatie over wat u moet doen om uw Geaccepteerde Betaalmethode te wijzigen.

Betalen per factuur

Qardio kan, naar eigen goeddunken, ermee instemmen u toe te staan voor bepaalde Producten of Producten te betalen op basis van door Qardio uitgegeven facturen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in onze afzonderlijke overeenkomst met u, zullen we onze factuur uitgeven op of kort na de datum waarop het Product is gekocht (en op elke maandelijkse, jaarlijkse of andere verlengingstermijn zoals hierboven beschreven onder "Automatische verlenging"), en de kosten zijn betaalbaar na ontvangst van de factuur. Alle betalingen van gefactureerde bedragen moeten worden verricht in de valuta die op de factuur is vermeld door middel van een cheque, overboeking of andere elektronische overboeking naar een bank en rekeningnummer aangewezen door Qardio. Elke factuur die dertig (30) dagen na de factuurdatum onbetaald blijft, wordt beschouwd als achterstallig. Eventuele kosten voor overboeking of andere soortgelijke kosten die worden gemaakt vanwege de door jou gekozen betalingsmethode zijn jouw verantwoordelijkheid en mogen niet worden afgetrokken van het bedrag dat aan Qardio verschuldigd is.

Cadeaubonnen en activeringscodes

Qardio kan van tijd tot tijd, rechtstreeks of via een derde partij, cadeaubonnen of activeringscodes beschikbaar stellen die gedurende een bepaalde periode kunnen worden ingewisseld voor een specifiek Product ("Premium Codes"). De periode waarvoor je het Product hebt gekocht met behulp van de Premium Code, zoals hieronder beschreven, is de "Promotieperiode"). Een Premiumcode heeft geen geldwaarde, is niet overdraagbaar en kan een vervaldatum hebben, waarna de Premiumcode ongeldig is. Qardio is niet verplicht om een verlopen Premium Code te accepteren. Aan het einde van de Promotieperiode dient u de dan geldende kosten voor het Product te betalen om gebruik te kunnen blijven maken van de Diensten.

Qardio heeft geen enkele verplichting jegens u met betrekking tot producten of diensten van derden waarbij een cadeaubon of Premiumcode werd verstrekt. Tenzij u een afzonderlijk contract met Qardio hebt dat u toestaat cadeaubonnen of Premium Codes te distribueren, is het u verboden cadeaubonnen of Premium Codes te verkopen of anderszins te distribueren of over te dragen. Qardio behoudt zich het recht voor om cadeaubonnen of Premium Codes die ten onrechte zijn uitgegeven of gedistribueerd ongeldig te verklaren, en wij zijn u geen vergoeding verschuldigd met betrekking tot cadeaubonnen of Premium Codes die u hebt verkregen van een derde die ten onrechte heeft gehandeld.

De Qardio-markt

De Qardio Markt is een verzameling van samengestelde Producten die voldoen aan onze vraag naar gemak en efficiëntie. We hebben ons best gedaan om deze Producten in de Market zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven, maar we realiseren ons dat Productafbeeldingen of -beschrijvingen soms niet perfect zijn. Daarom kan Qardio u niet verzekeren dat de Productafbeeldingen en -beschrijvingen 100% accuraat, compleet, actueel of foutloos zijn.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met het Product dat u koopt, dus als u van mening bent dat een Product dat wordt getoond in de Markt niet nauwkeurig is beschreven en u wilt een restitutie of vervanging, neem dan binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel contact op met onze Klantenservice voor assistentie; anders wordt u geacht het Product te hebben geaccepteerd.

Wanneer u een Product bestelt, bevestigt Qardio uw bestelling via e-mail op het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Qardio Serviceaccount. Dit betekent echter niet dat uw bestelling is geaccepteerd of verzonden. Als onderdeel van onze verzendprocedures controleren we de beschikbaarheid van een artikel voordat we uw bestelling accepteren. Als het artikel niet langer beschikbaar is, of als we vaststellen dat er onnauwkeurigheden in onze productinformatie stonden, waaronder onjuiste prijs- of beschikbaarheidsinformatie, annuleren we uw bestelling en stellen we u via e-mail op de hoogte van deze annulering. We brengen je geaccepteerde betaalmethode pas in rekening nadat je bestelling is verzonden of, in het geval van een Premium Service of digitaal Product, totdat we ons proces om je toegang te geven tot het gekochte artikel hebben voltooid.

Elk product dat je koopt en dat moet worden bezorgd, wordt verzonden zodra het beschikbaar is. Qardio brengt redelijke kosten in rekening die bedoeld zijn om de kosten van levering van je aankoop te dekken. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alleen de meest betrouwbare bezorgdiensten worden gebruikt, kan de daadwerkelijke bezorging van uw bestelling worden beïnvloed door vele gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben zodra uw aankoop onze faciliteiten verlaat. Over het algemeen geven we je informatie zodat je je pakket kunt volgen, en we werken met je samen om een soepele levering te garanderen. We werken ook nauw samen met vervoerders om ervoor te zorgen dat het product dat je bestelt veilig aankomt. Als je denkt dat een zending vertraagd is of als je een Product ontvangt en denkt dat het beschadigd is of niet goed werkt, neem dan contact op met onze Klantenservice om het probleem onmiddellijk te melden.

Alle aankopen vallen onder het retourbeleid van Qardio.

Producten zijn onderworpen aan de douane- en exportwetgeving van de Verenigde Staten en kunnen onderworpen zijn aan de douanewetgeving en -regelgeving van het land waarin u verblijft. Door een Product te kopen, stemt u ermee in zich te houden aan de douane- en exportwetten die op dat Product van toepassing zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot de U.S. Export Administration Act en de Arms Export Control Act, en stemt u ermee in dat u een Product niet zult overdragen aan een buitenlander of buitenlandse bestemming in strijd met de wet. Houd er ook rekening mee dat niet alle Producten beschikbaar zijn op alle geografische locaties.

Annulering van een product of productabonnement

U kunt te allen tijde besluiten een Service of een Productabonnement op te zeggen. Elke opzegging van een Service- of Productabonnement gaat in aan het einde van de op dat moment lopende factureringsperiode, behoudens voor zover bepaald in de Servicevoorwaarden en behoudens voor zover wij de Voorwaarden, het Privacybeleid of deze Commerciële voorwaarden gedurende een factureringsperiode wezenlijk wijzigen en een dergelijke wijziging nadelige gevolgen voor u heeft (een "Wijziging van de Voorwaarden"). In het geval van een Wijziging van de Voorwaarden kunt u uw abonnement op de Service beëindigen vóór het einde van de op dat moment lopende factureringsperiode als wij uiterlijk dertig dagen na de inwerkingtreding van een dergelijke Wijziging van de Voorwaarden een kennisgeving van u ontvangen.

Uw kennisgeving moet worden afgeleverd volgens de vereisten in de Servicevoorwaarden (en moet uw account identificeren en beëindiging van de specifieke service of het specifieke productabonnement aanvragen; de beëindiging is van kracht nadat wij uw kennisgeving hebben ontvangen en u met succes hebt aangetoond dat u de houder bent van de Qardio-serviceaccount.

Uw mogelijkheid om een abonnement op een Product dat wordt aangeboden door een derde partij op de Markt op te zeggen, is onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden voor een dergelijk Product. Indien een Product van een derde kan worden geannuleerd voordat de abonnementsperiode is verstreken, dient u de verstrekte aanwijzingen te volgen om een dergelijke annulering te bewerkstelligen. We kunnen een Product of Productabonnement dat u hebt gekocht annuleren als u de toepasselijke abonnementskosten niet volledig en tijdig betaalt volgens deze Commerciële voorwaarden. Er is sprake van niet-betaling in elke situatie waarin Qardio de betaling niet tijdig heeft ontvangen, met inbegrip van situaties waarin een creditcardmaatschappij of een bank die de betaling verricht, weigert de op dat moment verschuldigde bedragen over te maken. We kunnen naar eigen goeddunken besluiten een Product of Productabonnement niet onmiddellijk te annuleren wegens wanbetaling, in welk geval u verantwoordelijk blijft voor de verschuldigde kosten voor de duur van het toepasselijke abonnement. Als u niet betaalt voor een Product, kunnen we er bovendien voor kiezen om uw rechten op het gebruik van dat Product op te schorten of kunnen we het type privileges dat u hebt wijzigen in een niet-premium versie van de service. We streven ernaar u onmiddellijk op de hoogte te stellen als u niet volledig en op tijd betaalt, maar we zijn hiertoe niet verplicht.

Wijzigingen in uw betaalmethoden en accountgegevens

U bent er verantwoordelijk voor dat al uw accountgegevens, inclusief uw e-mailadres en alle betalingsgegevens (adres, debit- of creditcardnummer en vervaldatum), te allen tijde correct en actueel zijn. U kunt deze informatie te allen tijde wijzigen.

Als uw creditcard vervalt of de informatie anderszins ongeldig is, of als u wijzigingen aanbrengt in uw factureringsaccount te kort voor het moment waarop we een Product of Productabonnement in rekening brengen (zodat we redelijkerwijs niet kunnen reageren op uw wijzigingen voorafgaand aan de facturering), zullen we hier waarschijnlijk niet van op de hoogte zijn en zullen we de huidige kosten in rekening brengen op de kaart die we in ons bestand hadden; de voortzetting van uw Product of Productabonnement houdt in dat u ons toestemming geeft om dit te doen, en u blijft verantwoordelijk voor eventuele niet-geïnde bedragen en eventuele kosten die door u of ons worden gemaakt als gevolg van facturering op een ongeldige kaart.

Incassokosten; Creditcard Chargebacks

Naast de gepubliceerde vergoedingen voor een Product of de prijs voor een Product in de Markt, stemt u ermee in om alle redelijke kosten te betalen die wij maken om onbetaalde of achterstallige bedragen te innen, inclusief redelijke advocaatkosten en andere gerelateerde kosten. Op achterstallige betalingen is een rente van 1% per maand verschuldigd of, indien dit lager is, de hoogste rente die onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan, vanaf de vervaldatum van de betaling tot de volledige betaling.

Als u een productabonnement of product koopt met een creditcard en vervolgens uw creditcardverstrekker verzoekt om die betaling terug te draaien, wordt Qardio een vergoeding in rekening gebracht die een aanzienlijk veelvoud kan zijn van het bedrag dat we aanvankelijk hebben ontvangen. Om u in staat te stellen relatief kleine kosten met een creditcard te betalen, erkent u en stemt u ermee in dat wij ons het recht voorbehouden uw Qardio-serviceaccount op te schorten totdat u het bedrag van de kosten die ons door de creditcardmaatschappij in rekening zijn gebracht aan ons hebt terugbetaald en/of het Product hebt geretourneerd.

Tegenpartij

Zoals we in onze Servicevoorwaarden beschrijven, gaat u een contract aan met een van de verschillende bij Qardio aangesloten bedrijven wanneer u zich abonneert op onze Service, afhankelijk van uw geografische locatie. Deze bepalingen met betrekking tot contractpartijen en toepasselijk recht blijven van toepassing op onze contracten voor de Qardio Service en als u een cadeaubon of coupon aanschaft of inwisselt.

Als u wordt geïnformeerd dat u van een wederverkoper koopt, is uw contract met die genoemde wederverkoper en onderworpen aan de commerciële voorwaarden van die wederverkoper. U kunt er zeker van zijn dat deze wederverkoper een contract met Qardio heeft gesloten waarin gedetailleerde vereisten zijn opgenomen voor hun deelname aan de Qardio-markt.

Aanpassingen

Wijzigingen in deze Commerciële voorwaarden zijn vrijwel zeker, als gevolg van wijzigingen in onze Service en de wetten die op u en ons van toepassing zijn. Als we een wijziging aanbrengen, zullen we ons best doen om u hiervan vooraf op de hoogte te stellen, hoewel in sommige situaties, zoals wanneer een wijziging vereist is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten, een update van deze Voorwaarden mogelijk onmiddellijk van kracht moet worden. We kondigen wijzigingen hier op onze site aan en we kunnen er ook voor kiezen om je op de hoogte te stellen van wijzigingen door een e-mail te sturen naar het adres dat je aan ons hebt opgegeven. We zullen ook proberen de redenen voor de wijziging uit te leggen.

Privacy-voorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke diensten, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies invloed kan hebben op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.